วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

คำสั่งภาษาปาสคาลเบื้องต้น

คำสั่งการมอบหมายคำ
คำสั่งการมอบหมายค่าคือ      เป็นคำสั่งที่ใช้ในการรกำหนดตัวแปรให้มีค่าเท่ากับค่าใดค่าหนึ่ง
ซึ่งอาจจะเป็นค่าคงที่   ตัวแปร  หรือเท่ากับการคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น